11/11/2017

Annwyl Gefnogwyr Croeso Teifi - Dear Croeso Teifi supporters

Dear Croeso Teifi supporters,

This is to update you on what you have achieved:

We now are expecting our first family in a few weeks. They have a home and a minibus to collect them, and the team are busy making appointments for them. We are looking for a second home so that we can progress an application for a second family once we have learned any lessons from the first.
The second application should take very little time compared to the first which has taken 1 year developing support and 1 year as Croeso Teifi. 

Thank you for your incredible generosity and support.

Annwyl Gefnogwyr Croeso Teifi,

Anfonaf hwn i roi gwybod ichi ayr hyn rydych wedi'i gyflawni:

Erbyn hyn, rydym yn disgwyl ein teulu cyntaf mewn ychydig wythnosau. Mae ganddynt gartref a bws mini i'w casglu, ac mae'r tîm yn brysur yn gwneud apwyntiadau ar eu cyfer. Rydym yn chwilio am ail gartref fel y gallwn wneud cais am ail deulu unwaith y byddwn wedi dysgu unrhyw wersi o'r teulu cyntaf.
Ni ddylai'r ail gais gymryd fawr o amser o'i gymharu â'r cyntaf sydd wedi cymryd un flwyddyn o ddatblygu cymorth ac un flwyddyn fel Croeso Teifi.

Diolch ichi am eich haelioni a’ch cymorth anhygoel.
21/09/2017

Codwyd £1045.75 // £1045.75 has been raised ...

Codwyd £1045.75 i gyd ar gyfer Croeso Teifi o'r saith cyngerdd. Mynychodd 190 o bobl y gyfres ac maent wedi cefnogi yn hael iawn. Rwyf wedi rhestru isod bawb a roddodd eu hamser mor hael a dylem ddiolch yn fawr iawn i Sarah Jane am y syniad ac am ei drefnu ar fyr rybudd.

Overall £1045.75 has been raised for Croeso Teifi from the seven recitals and 190 people attended the series and have supported so genorously. I have listed everyone below who generously gave their time and we owe a big thank you to Sarah Jane for the idea and getting it up and running at such short notice.
Diolch yn fawr iawn.

25/08/2017

Croeso Teifi crosses the finishing line // Croeso Teifi yn croesi'r postyn terfyn

 
Dear Croeso Teifi supporter,
This is to let you know our progress: 

Finally we have Home Office approval (pending a few tweaks to wording) to bring one refugee family to Cardigan, with the support of Ceredigion County Council. We are soon to enter the phase of being matched with a family. When that process is complete there is a final wait of 6 weeks before they arrive.

Thank you so much for all your help and support.
 
 

Annwyl Gefnogwr Croeso Teifi,
Anfonaf hyn i roi gwybod i chi am ein cynnydd:

O’r diwedd, mae gennym gymeradwyaeth y Swyddfa Gartref (unwaith y bydd ychydig o newidiadau mân yn y geiriad) i ddod ag un teulu o ffoaduriaid i Aberteifi; gyda chefnogaeth Cyngor Sir Ceredigion. Yn fuan byddwn yn y proses o deulu addas yn cael ei ddewis. Pan fydd y broses honno wedi'i chwblhau, bydd arhosiad olaf o 6 wythnos cyn iddynt gyrraedd.


Diolch yn fawr iawn am eich holl gymorth a chefnogaeth.

20/08/2017

Cyngherddau Amser Cinio Aberteifi


yn Eglwys y Santes Fair - rhoddion i Croeso Teifi


 

Mae'r gyfres o gyngherddau haf yn Eglwys y Santes Fair yn parhau 25ain o Awst gyda'r gantores soprano Aurelija Stasiulytė. Ganed Aurelija yn Lithwania ym 1992 a dechreuodd astudio cerddoriaeth yn 8 oed. Dechreuodd ei hastudiaethau lleisiol yn Ysgol Gerdd Kaunas Juozas Gruodis lle cafodd ei henwebu fel canwr gorau ei blwyddyn. Yn 2012, bu'n astudio ym Mhrifysgol Vytautas Magnus ac yn 2014 fe aeth i Academi Cerddoriaeth a Theatr Lithwania, lle derbyniodd ei gradd baglor o dan nawdd Vladimiras Prudnikovas. Ar hyn o bryd mae hi'n astudio gyda Buddug Verona James a bydd yn dychwelyd i Lithwania ym mis Medi i barhau â'i hastudiaethau ar gyfer ei gradd Meistr.

 
Mae hi wedi perfformio rolau La Suora Zelatrice yn Suor Angelica (Academi Lithwania) Puccini, Arsamene yn Serse Handel, Dorabella yn Cosi fan tutte Mozart ac Ines yn Il Trovatore Verdi (Opera Ddinas Vilnius). Bydd Henry Ward yn cyfeilio
 
Aurelija Stasiulyte

 
 
28ain o Awst, bydd Eglwys y Santes Fair yn cyflwyno'r mezzo-soprano Ilar Rees-Davies. Mae Ilar newydd gwblhau ei hastudiaethau yn Ysgol Gerdd a Drama The Guildhall yn Llundain ac ar hyn o bryd mae'n gweithio gyda Opra Cymru ar Opera Gymraeg newydd. Mae hi hefyd yn arlunydd preswyl i Age Cymru ac yn gweithio gyda Chwmni Theatr Hijinx. 

Rhoddir rhoddion a gesglir yn y gyfres hon o gyngherddau rhad ac am ddim i brosiect Croeso Teifi, sydd â’i leoliad yn Aberteifi, i roi cartref newydd i ffoaduriaid o Syria. Treuliodd Ilar amser yng Ngwlad Belg a Berlin yn gweithio gyda ffoaduriaid ifanc o Syria, felly mae’r achos hwn yn un sy'n agos iawn at ei chalon. Bydd Jane Absalom yn cyfeilio. 
 
  
Bydd y ddau gyngerdd yn dechrau am 1yp. 
 

19/08/2017

Lunch time recitals in Cardigan / Aberteifi


 at St Mary’s Church Continue - donations to Croeso Teifi


 

The series of summer recitals at St Mary’s Church continues on the 25th August  with the soprano singer  Aurelija Stasiulytė.  Aurelija was born in Lithuania in 1992 and began studying music at the age of 8.  She began her vocal studies at Kaunas Juozas Gruodis Conservatory where she was nominated as the best singer of her year.  In 2012 she studied at Vytautas Magnus University and in 2014 entered the Lithuanian Academy of Music and Theatre, where she received her bachelor's degree under the tutelage of Vladimiras Prudnikovas.  She is currently studying with Buddug Verona James  and will return to Lithuania in September to continue her studies for her Masters degree.

 
She has performed the roles of La Suora Zelatrice in Puccini's Suor Angelica {Lithuanian Academy}, Arsamene in Handel's Serse, Dorabella in Mozart's Cosi fan tutte and Ines in Verdi's Il Trovatore {Vilnius City Opera}.  She will be accompanied by Henry Ward.
 
Aurelija Stasiulyte

 
 
On the 28th August St Mary’s presents the mezzo-soprano Ilar Rees-Davies .  Ilar has just completed her studies at The Guildhall School of Music and Drama in London and is currently engaged in work with Opra Cymru on a new welsh-language Opera.  She is also a resident artist for Age Cymru and working with Hijinx Theatre Company. Donations collected at this series of free recitals are being given to Croeso Teifi the Cardigan based project to rehome Syrian refugees.  Ilar spent time in Belgium and Berlin working with young Syrian refugees,s o this cause is one that's very close to her heart.  Ilar will be accompanied by Sarah Jane Absalom. 
 
  
Both recitals start at 1pm. 
 

02/07/2017

bore gwybodaeth // information morning


Bore agored diddorol ac addysgiadol gyda Croeso Teifi i ledaenu'r gair ac i annog pawb i gyfrannu wrth groesawu teulu o ffoaduriaid i Aberteifi. Diolch i'n gwesteiwyr yn Neuadd Hen Ysgol Santes Fair ac i bawb oedd yn bresennol.

Os ydych chi wedi colli’r bore ond eisiau cael gwybod mwy, eisiau gwirfoddoli, a / neu fod ar y rhestr bostio, cysylltwch â ni: : info@croesoteifi.org
An interesting and informative open get together with Croeso Teifi to spread the word and encourage participation in welcoming a refugee family to Cardigan. Thank you to our hosts at St Mary's Old School Hall and all who attended.

If you missed the information morning but would like to know more - volunteer and/or be on the mailing list, please contact us: info@croesoteifi.org

 

12/06/2017

bore gwybodaeth // information morning


Come to this information morning, with a film, a talk and informal conversations. It’ll be a chance to
  • hear about specific and general issues surrounding resettling Syrian refugees
  • meet some of the people already involved in the charity
  • find out more

 …and there’ll be refreshments!


Dewch draw i’r bore gwybodaeth hwn, gyda ffilm, sgwrs a sgwrsio anffurfiol. Bydd yn gyfle i
  • glywed am faterion penodol a chyffredinol ynglŷn ag ail-setlo ffoaduriaid o Syria
  • gwrdd â rhai o'r gwirfoddolwyr sydd eisoes yn ymwneud â'r elusen
  • gael gwybod mwy

... a bydd lluniaeth ar gael!
 
 

Links:
Facebook
Twitter
Donate Volunteer Fundraise Contact // Rhoi Gwirfoddoli Codi Arian Cysylltu

05/06/2017

Dates for your diary // Dyddiad ar gyfer dy ddyddiadur

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


There are different ways that you can support Croeso Teifi: come to a fundraising event or ...
You can arrange a fundraising event in your community, church, chapel
or organisation. If you would like someone to come and talk about the
project contact us
Mae gwahanol ffyrdd y gallwch gefnogi Croeso Teifi: yn dod i ddigwyddiad codi arian neu ...
Gallwch drefnu digwyddiad codi arian yn eich cymuned, eglwys, capel
neu sefydliad. Os hoffech i rywun ddod i siarad am y prosiect, cysylltwch
â ni

info@croesoteifi.com
07791 809 810

 

31/05/2017

Croeso Teifi news


Croeso Teifi is now a CIO, a Charitable Incorporated Organisation with its own Trustees.

At times the journey seemed endless, just to get the necessary permissions to meet our modest goal to host a few Syrian families in Cardigan. 

In the last days we passed two important milestones. We became a CIO - a charitable incorporated organisation and we got £10,200 in our bank account. Two months ago we had £7,200. Tomorrow we will have nearly £11,000.

This extraordinary growth in money is due to the enthusiasm and generosity of many people, all local or known to us. There have been no grants or crowd funders yet. 

So now we have past these milestones, at last the local authority in Ceredigion can arrange a meeting with us, hopefully to give us their approval, which can be followed by approval from the Home Office. The timing? We depend on others whose timing can be unpredictable, but we hope it will be 2-3 months til we get these approvals and can start seeking the right family or families for Cardigan.

To get this far has involved a lot of work - we now have policies of all kinds, we go to lots of training, even as far as London. We had a trauma awareness training today. We found two sympathetic landlords and we have teams with lead coordinators for every aspect of the work, well almost. There are still a few vacancies if you reading this have some time or skill to give: We are all volunteers and there is always danger of exhaustion, a few people tackling each task will make  a great difference.

Email if you can help: info@croesoteifi.org

And we need to reach another financial milestone to host two families.

We need £18,000 in total. More if it's an extended second family.

On Saturday 24th June,  we plan an information coffee morning in a church hall with a little film, this is not to raise funds but to discuss the project, seek ideas for improvements and share our knowledge so far.

If you want to help, please do, but be warned, your enthusiasm can lure you into a lot of work. You may grow skills and knowledge in unexpected areas. You could end up running an auction or meeting with the home office and explaining how they need to do their job, or folding raffle tickets, or learning about mental health, excel or Arabic or listening to the Koran sung in the sunshine. 

I am still tired from my late night shift on Saturday where I had to listen to some of the most stunning music in Wales, eat soup, drink wine and do things you wouldn't dare do at a party. [Noson Bara Menyn]
We are part of a wider movement especially in Wales where teams like ours are developing similar schemes in Cardiff, Aberystwyth, Fishguard, Narberth, Haverfordwest. The first community sponsored family in Wales is due in June. They are Kurds, a minority in their country with some great traditions including equality between men and women.

If you're feeling brave or bored or undervalued or generous, come and help us, jump in and swim, the water's bracing but lovely. Do share...

Vicky
 
 
Links/dolenau:
 

 

 

Newyddion CROESO TEIFI

Erbyn hyn mae Croeso Teifi yn Sefydliad Corfforedig Elusennol gyda'i Ymddiriedolwyr ei hun!

Ar adegau, mae’r daith yn teimlo’n ddiddiwedd, dim ond i gael y caniatâd angenrheidiol i gyflawni ein nod cymedrol o gynnal ychydig o deuluoedd o Syria yn Aberteifi.

Yn y dyddiau diwethaf rydym wedi pasio dwy garreg filltir bwysig. Daethon ni’n SEC - Sefydliad Elusennol Corfforedig a chyrraedd £10,200 yn ein cyfrif banc. Dau fis yn ôl roedd gennym £7,200. Yfory bydd gennym bron i £11,000.
 
Mae'r twf ariannol rhyfeddol hwn o ganlyniad i frwdfrydedd a haelioni llawer o bobl, pobl leol i gyd neu yn hysbys i ni. Ni fu unrhyw grantiau na chyllidwyr dorf eto.

Felly, gan ein bod wedi cyrraedd y cerrig milltir hyn, o'r diwedd gall yr awdurdod lleol yng Ngheredigion drefnu cyfarfod gyda ni, a gobeithio cawn eu cymeradwyaeth, ac wedyn gall cymeradwyaeth gan y Swyddfa Gartref ddilyn. A’r amseru? Rydym yn dibynnu ar bobl eraill y gall eu hamseru fod yn anrhagweladwy, ond rydym yn gobeithio y cawn y cymeradwyaethau hyn o fewn 2-3 mis ac wedyn gallwn ddechrau chwilio am y teulu neu deuluoedd iawn ar gyfer Aberteifi.

Mae cyrraedd y pwynt hwn wedi golygu llawer o waith - erbyn hyn mae gennym bolisïau o bob math, rydym yn mynd i lawer o hyfforddiant, weithiau mor bell â Llundain. Cawsom hyfforddiant ymwybyddiaeth trawma heddiw. Gwelsom ddau landlord llawn cydymdeimlad ac mae gennym dimau gyda chydlynwyr arweiniol ar gyfer pob agwedd ar y gwaith, mwy neu lai. Mae ychydig o swyddi gwag o hyd os ydych chi sy’n darllen hwn â rhywfaint o amser neu sgiliau i’w rhoi. Rydym i gyd yn wirfoddolwyr ac mae perygl o flino bob amser: bydd ychydig o bobl i fynd i'r afael â phob tasg yn gwneud gwahaniaeth mawr.

E-bostiwch os gallwch chi helpu: info@croesoteifi.org

Ac mae angen cyrraedd carreg filltir ariannol arall i gynnal dau deulu.

Mae angen £18,000 i gyd. Mwy os bydd yr ail deulu’n un estynedig.

 
Ar ddydd Sadwrn Mehefin 24, rydym yn bwriadu cynnal bore coffi i roi gwybodaeth mewn neuadd eglwys gyda ffilm fach. Nid digwyddiad er mwyn codi fydd hwn, ond i drafod y prosiect, ceisio syniadau ar gyfer gwelliannau a rhannu ein gwybodaeth hyd yn hyn.

Os ydych chi eisiau helpu, wnewch ar bob cyfrif, ond sylwch y gall eich brwdfrydedd eich denu i mewn i wneud llawer o waith. Efallai y byddwch yn magu sgiliau a gwybodaeth mewn meysydd annisgwyl. Gallech redeg ocsiwn neu gael cyfarfod gyda'r Swyddfa Gartref i ddweud wrthynt sut i wneud eu gwaith, neu blygu tocynnau raffl, neu ddysgu am iechyd meddwl, Excel neu Arabeg, neu wrando ar y Koran yn cael ei ganu yn yr heulwen.
 

Rwy wedi blino o hyd ar ôl fy sifft nos yn hwyr nos Sadwrn lle roedd rhaid i mi wrando ar ychydig o’r gerddoriaeth fwyaf trawiadol yng Nghymru, bwyta cawl, yfed gwin a gwneud pethau na fyddech yn meiddio eu gwneud mewn parti. [Noson Bara Menyn]
Rydym yn rhan o fudiad ehangach, ac yn enwedig yng Nghymru mae timau tebyg i ni yn datblygu cynlluniau tebyg yng Nghaerdydd, Aberystwyth, Abergwaun, Arberth, Hwlffordd. Disgwylir y teulu cyntaf a noddir yn gymunedol yng Nghymru ym mis Mehefin. Maent yn Cwrdiaid, sy’n lleiafrif yn eu gwlad gyda rhai traddodiadau gwych gan gynnwys cydraddoldeb rhwng dynion a menywod.

Os ydych yn teimlo'n ddewr neu wedi diflasu neu heb eich gwerthfawrogi neu yn hael, dewch i'n helpu ni, neidiwch i mewn a nofio; mae’r dŵr yn ffres ond yn hyfryd. Rhannwch ...

 
 

05/05/2017

Cor Cei blows us away // Côr Cei yn ein hysbrydoli

Last Tuesday evening (25th April), this lovely Newquay-based choir sang their hearts out for Croeso Teifi. Their rousing programme of folk, traditional, pop songs and hymns was only marred by the small turnout at Pontgarreg's attractive village hall. Still, the choir (which includes a couple of guitar players as well as their regular keyboard accompanist and several great soloists) say they perform for the love of it, no matter who's listening, and that certainly showed.

Their leader, Matthew Baynham (who himself has a lovely singing voice), had devised a fascinating sequence of tunes on the theme of 'All the seasons round', with the first half dedicated to 'the changing year' and the second, more poignantly - considering Croeso Teifi's
aims - concentrating on 'The drift from the land'. The music tripped from such gems as 'Tis the gift to be simple' and the Shaker tune from Copeland's 'Appalachian spring' to 'Linden Lea', 'Dyma gariad fel y moroedd' and a French folk tune called 'Noel Nouvelet'. Here was cultural homogeneity in diversity, or simply the power of music from across the world to unite people from across the world (well, eight members of the public anyhow!) no matter where they come from. The second half of the programme brought us melodies with challenging messages about the need for social and economic equality - who we are and want to be. They included deeply lyrical and romantic heart-lifters and jokey melodies such as 'The jovial collier', 'The net hauling song', 'Sosban Fach' and 'The Jute Mill Song'.

Half way through, Croeso Teifi made a short presentation about its resettlement scheme for Syrian refugee families, and donations flooded in. A huge thanks to Cor Cei and the Pontgarreg hall committee for making this happen. 


Nos Fawrth diwethaf (25ain Ebrill), bu’r côr hyfryd o Gei Newydd yn morio canu dros Croeso Teifi. Trueni nad oedd rhagor wedi dod i neuadd bentref ddeniadol Pontgarreg i glywed eu rhaglen fywiog o ganeuon gwerin, caneuon traddodiadol, emynau a chaneuon pop. Ond mae’r Côr, (sy'n cynnwys un neu ddau o chwaraewyr gitâr yn ogystal â'u cyfeilydd bysellfwrdd rheolaidd a nifer o unawdwyr gwych) yn dweud eu bod yn perfformio oherwydd eu cariad at ganu, heb boeni am bwy sy'n gwrando, a bu hynny'n sicr yn amlwg.

Roedd eu harweinydd, Matthew Baynham (sydd â llais canu hyfryd ei hun), wedi dyfeisio dilyniant diddorol o alawon ar y thema 'Yr holl dymhorau', gyda'r hanner cyntaf yn ymwneud â’r newidiadau trwy’r flwyddyn, a'r ail hanner, yn fwy ingol - o ystyried amcanion Croeso Teifi - yn canolbwyntio ar adael y tir. Bu'r gerddoriaeth yn symud yn ysgafn o emau megis 'Tis the gift to be simple' a'r alaw Shaker o 'Wanwyn Appalachian' Copeland i 'Linden Lea', 'Dyma gariad fel y moroedd' ac alaw werin Ffrengig o'r enw 'Noel Nouvelet'. Felly cawsom gydrywiaeth ddiwylliannol trwy amrywiaeth, neu yn syml pŵer cerddoriaeth o bob cwr o'r byd i uno pobl o bob cwr o'r byd (wel, yr ychydig o'r cyhoedd oedd yno, ta beth!). Cyflwynodd ail hanner y rhaglen alawon gyda negeseuon heriol am yr angen am gydraddoldeb cymdeithasol ac economaidd - pwy ydym ni a phwy hoffen ni fod. Roeddent yn cynnwys darnau telynegol a rhamantus i godi’r galon ac alawon chwareus megis 'Y glöwr llawen', 'Cân tynnu’r rhwydi', 'Sosban Fach' a 'Cân y Felin Jiwt'.

Hanner ffordd drwy'r noson, gwnaeth Croeso Teifi gyflwyniad byr am ei gynllun i adsefydlu teuluoedd o ffoaduriaid o Syria, a llifodd y rhoddion i mewn. Diolch enfawr i Gôr Cei a phwyllgor Neuadd Pontgarreg am greu noson arbennig.

Links/dolenau:
 

25/04/2017

May 13 Mai Noson Bara Menyn

Musicians: Maggie Nicols [singer], Paul Uden [guitarist]; Peter Stacey [guitarist] & Rachel Hargrave [percussionist]

Cerddorion: Maggie Nicols [canwr], Paul Uden [gitarydd]; Peter Stacey [gitarydd] & Rachel Hargrave [offerynnau taro]
 
Bara Menyn
Auction/Ocsiwn

Addewidion
Ioga - 1 Sesiwn Preifat NEU 3 Dosbarth gyda Meriel Goss
Triniaeth Adweitheg 1 awr gan Calon gyda Pheobe Partridge neu Charlotte Thorpe.
2 awr Glanhau neu ddyletswyddau Gwarchod Plant gan Anna Erben
2 awr Torri porfa / Strimio gan Lee Dibden

Gweithiau Celf a Gwrthrychau
Drych hynafol
Darn ceramig gan Audrey Richardson
Print gan Erica 
Frances George

Cerflun gan Caroline Juler
Print gan Elizabeth Haines
Llond Crêt o Gwrw Crefft, Bragwyr BluestonePromises
Private Yoga Session OR 3 classes with Meriel Goss
1hr Reflexology treatment from Calon with Pheobe Partridge or Charlotte Thorpe.
2hrs Cleaning or Nanny duties from Anna Erben
2hrs Mowing/Strimming from Lee Dibden
 
Art Works and Objects
Antique mirror
Ceramic piece by Audrey Richardson
Print by Erica Frances George
Sculpture by Caroline Juler
Print by Elizabeth Haines
Crate of Artisan beer Bluestone Brewery


Facebook event


Links/dolenau: