31/05/2017

Croeso Teifi news


Croeso Teifi is now a CIO, a Charitable Incorporated Organisation with its own Trustees.

At times the journey seemed endless, just to get the necessary permissions to meet our modest goal to host a few Syrian families in Cardigan. 

In the last days we passed two important milestones. We became a CIO - a charitable incorporated organisation and we got £10,200 in our bank account. Two months ago we had £7,200. Tomorrow we will have nearly £11,000.

This extraordinary growth in money is due to the enthusiasm and generosity of many people, all local or known to us. There have been no grants or crowd funders yet. 

So now we have past these milestones, at last the local authority in Ceredigion can arrange a meeting with us, hopefully to give us their approval, which can be followed by approval from the Home Office. The timing? We depend on others whose timing can be unpredictable, but we hope it will be 2-3 months til we get these approvals and can start seeking the right family or families for Cardigan.

To get this far has involved a lot of work - we now have policies of all kinds, we go to lots of training, even as far as London. We had a trauma awareness training today. We found two sympathetic landlords and we have teams with lead coordinators for every aspect of the work, well almost. There are still a few vacancies if you reading this have some time or skill to give: We are all volunteers and there is always danger of exhaustion, a few people tackling each task will make  a great difference.

Email if you can help: info@croesoteifi.org

And we need to reach another financial milestone to host two families.

We need £18,000 in total. More if it's an extended second family.

On Saturday 24th June,  we plan an information coffee morning in a church hall with a little film, this is not to raise funds but to discuss the project, seek ideas for improvements and share our knowledge so far.

If you want to help, please do, but be warned, your enthusiasm can lure you into a lot of work. You may grow skills and knowledge in unexpected areas. You could end up running an auction or meeting with the home office and explaining how they need to do their job, or folding raffle tickets, or learning about mental health, excel or Arabic or listening to the Koran sung in the sunshine. 

I am still tired from my late night shift on Saturday where I had to listen to some of the most stunning music in Wales, eat soup, drink wine and do things you wouldn't dare do at a party. [Noson Bara Menyn]
We are part of a wider movement especially in Wales where teams like ours are developing similar schemes in Cardiff, Aberystwyth, Fishguard, Narberth, Haverfordwest. The first community sponsored family in Wales is due in June. They are Kurds, a minority in their country with some great traditions including equality between men and women.

If you're feeling brave or bored or undervalued or generous, come and help us, jump in and swim, the water's bracing but lovely. Do share...

Vicky
 
 
Links/dolenau:
 

 

 

Newyddion CROESO TEIFI

Erbyn hyn mae Croeso Teifi yn Sefydliad Corfforedig Elusennol gyda'i Ymddiriedolwyr ei hun!

Ar adegau, mae’r daith yn teimlo’n ddiddiwedd, dim ond i gael y caniatâd angenrheidiol i gyflawni ein nod cymedrol o gynnal ychydig o deuluoedd o Syria yn Aberteifi.

Yn y dyddiau diwethaf rydym wedi pasio dwy garreg filltir bwysig. Daethon ni’n SEC - Sefydliad Elusennol Corfforedig a chyrraedd £10,200 yn ein cyfrif banc. Dau fis yn ôl roedd gennym £7,200. Yfory bydd gennym bron i £11,000.
 
Mae'r twf ariannol rhyfeddol hwn o ganlyniad i frwdfrydedd a haelioni llawer o bobl, pobl leol i gyd neu yn hysbys i ni. Ni fu unrhyw grantiau na chyllidwyr dorf eto.

Felly, gan ein bod wedi cyrraedd y cerrig milltir hyn, o'r diwedd gall yr awdurdod lleol yng Ngheredigion drefnu cyfarfod gyda ni, a gobeithio cawn eu cymeradwyaeth, ac wedyn gall cymeradwyaeth gan y Swyddfa Gartref ddilyn. A’r amseru? Rydym yn dibynnu ar bobl eraill y gall eu hamseru fod yn anrhagweladwy, ond rydym yn gobeithio y cawn y cymeradwyaethau hyn o fewn 2-3 mis ac wedyn gallwn ddechrau chwilio am y teulu neu deuluoedd iawn ar gyfer Aberteifi.

Mae cyrraedd y pwynt hwn wedi golygu llawer o waith - erbyn hyn mae gennym bolisïau o bob math, rydym yn mynd i lawer o hyfforddiant, weithiau mor bell â Llundain. Cawsom hyfforddiant ymwybyddiaeth trawma heddiw. Gwelsom ddau landlord llawn cydymdeimlad ac mae gennym dimau gyda chydlynwyr arweiniol ar gyfer pob agwedd ar y gwaith, mwy neu lai. Mae ychydig o swyddi gwag o hyd os ydych chi sy’n darllen hwn â rhywfaint o amser neu sgiliau i’w rhoi. Rydym i gyd yn wirfoddolwyr ac mae perygl o flino bob amser: bydd ychydig o bobl i fynd i'r afael â phob tasg yn gwneud gwahaniaeth mawr.

E-bostiwch os gallwch chi helpu: info@croesoteifi.org

Ac mae angen cyrraedd carreg filltir ariannol arall i gynnal dau deulu.

Mae angen £18,000 i gyd. Mwy os bydd yr ail deulu’n un estynedig.

 
Ar ddydd Sadwrn Mehefin 24, rydym yn bwriadu cynnal bore coffi i roi gwybodaeth mewn neuadd eglwys gyda ffilm fach. Nid digwyddiad er mwyn codi fydd hwn, ond i drafod y prosiect, ceisio syniadau ar gyfer gwelliannau a rhannu ein gwybodaeth hyd yn hyn.

Os ydych chi eisiau helpu, wnewch ar bob cyfrif, ond sylwch y gall eich brwdfrydedd eich denu i mewn i wneud llawer o waith. Efallai y byddwch yn magu sgiliau a gwybodaeth mewn meysydd annisgwyl. Gallech redeg ocsiwn neu gael cyfarfod gyda'r Swyddfa Gartref i ddweud wrthynt sut i wneud eu gwaith, neu blygu tocynnau raffl, neu ddysgu am iechyd meddwl, Excel neu Arabeg, neu wrando ar y Koran yn cael ei ganu yn yr heulwen.
 

Rwy wedi blino o hyd ar ôl fy sifft nos yn hwyr nos Sadwrn lle roedd rhaid i mi wrando ar ychydig o’r gerddoriaeth fwyaf trawiadol yng Nghymru, bwyta cawl, yfed gwin a gwneud pethau na fyddech yn meiddio eu gwneud mewn parti. [Noson Bara Menyn]
Rydym yn rhan o fudiad ehangach, ac yn enwedig yng Nghymru mae timau tebyg i ni yn datblygu cynlluniau tebyg yng Nghaerdydd, Aberystwyth, Abergwaun, Arberth, Hwlffordd. Disgwylir y teulu cyntaf a noddir yn gymunedol yng Nghymru ym mis Mehefin. Maent yn Cwrdiaid, sy’n lleiafrif yn eu gwlad gyda rhai traddodiadau gwych gan gynnwys cydraddoldeb rhwng dynion a menywod.

Os ydych yn teimlo'n ddewr neu wedi diflasu neu heb eich gwerthfawrogi neu yn hael, dewch i'n helpu ni, neidiwch i mewn a nofio; mae’r dŵr yn ffres ond yn hyfryd. Rhannwch ...

 
 

05/05/2017

Cor Cei blows us away // Côr Cei yn ein hysbrydoli

Last Tuesday evening (25th April), this lovely Newquay-based choir sang their hearts out for Croeso Teifi. Their rousing programme of folk, traditional, pop songs and hymns was only marred by the small turnout at Pontgarreg's attractive village hall. Still, the choir (which includes a couple of guitar players as well as their regular keyboard accompanist and several great soloists) say they perform for the love of it, no matter who's listening, and that certainly showed.

Their leader, Matthew Baynham (who himself has a lovely singing voice), had devised a fascinating sequence of tunes on the theme of 'All the seasons round', with the first half dedicated to 'the changing year' and the second, more poignantly - considering Croeso Teifi's
aims - concentrating on 'The drift from the land'. The music tripped from such gems as 'Tis the gift to be simple' and the Shaker tune from Copeland's 'Appalachian spring' to 'Linden Lea', 'Dyma gariad fel y moroedd' and a French folk tune called 'Noel Nouvelet'. Here was cultural homogeneity in diversity, or simply the power of music from across the world to unite people from across the world (well, eight members of the public anyhow!) no matter where they come from. The second half of the programme brought us melodies with challenging messages about the need for social and economic equality - who we are and want to be. They included deeply lyrical and romantic heart-lifters and jokey melodies such as 'The jovial collier', 'The net hauling song', 'Sosban Fach' and 'The Jute Mill Song'.

Half way through, Croeso Teifi made a short presentation about its resettlement scheme for Syrian refugee families, and donations flooded in. A huge thanks to Cor Cei and the Pontgarreg hall committee for making this happen. 


Nos Fawrth diwethaf (25ain Ebrill), bu’r côr hyfryd o Gei Newydd yn morio canu dros Croeso Teifi. Trueni nad oedd rhagor wedi dod i neuadd bentref ddeniadol Pontgarreg i glywed eu rhaglen fywiog o ganeuon gwerin, caneuon traddodiadol, emynau a chaneuon pop. Ond mae’r Côr, (sy'n cynnwys un neu ddau o chwaraewyr gitâr yn ogystal â'u cyfeilydd bysellfwrdd rheolaidd a nifer o unawdwyr gwych) yn dweud eu bod yn perfformio oherwydd eu cariad at ganu, heb boeni am bwy sy'n gwrando, a bu hynny'n sicr yn amlwg.

Roedd eu harweinydd, Matthew Baynham (sydd â llais canu hyfryd ei hun), wedi dyfeisio dilyniant diddorol o alawon ar y thema 'Yr holl dymhorau', gyda'r hanner cyntaf yn ymwneud â’r newidiadau trwy’r flwyddyn, a'r ail hanner, yn fwy ingol - o ystyried amcanion Croeso Teifi - yn canolbwyntio ar adael y tir. Bu'r gerddoriaeth yn symud yn ysgafn o emau megis 'Tis the gift to be simple' a'r alaw Shaker o 'Wanwyn Appalachian' Copeland i 'Linden Lea', 'Dyma gariad fel y moroedd' ac alaw werin Ffrengig o'r enw 'Noel Nouvelet'. Felly cawsom gydrywiaeth ddiwylliannol trwy amrywiaeth, neu yn syml pŵer cerddoriaeth o bob cwr o'r byd i uno pobl o bob cwr o'r byd (wel, yr ychydig o'r cyhoedd oedd yno, ta beth!). Cyflwynodd ail hanner y rhaglen alawon gyda negeseuon heriol am yr angen am gydraddoldeb cymdeithasol ac economaidd - pwy ydym ni a phwy hoffen ni fod. Roeddent yn cynnwys darnau telynegol a rhamantus i godi’r galon ac alawon chwareus megis 'Y glöwr llawen', 'Cân tynnu’r rhwydi', 'Sosban Fach' a 'Cân y Felin Jiwt'.

Hanner ffordd drwy'r noson, gwnaeth Croeso Teifi gyflwyniad byr am ei gynllun i adsefydlu teuluoedd o ffoaduriaid o Syria, a llifodd y rhoddion i mewn. Diolch enfawr i Gôr Cei a phwyllgor Neuadd Pontgarreg am greu noson arbennig.

Links/dolenau: