25/04/2017

May 13 Mai Noson Bara Menyn

Musicians: Maggie Nicols [singer], Paul Uden [guitarist]; Peter Stacey [guitarist] & Rachel Hargrave [percussionist]

Cerddorion: Maggie Nicols [canwr], Paul Uden [gitarydd]; Peter Stacey [gitarydd] & Rachel Hargrave [offerynnau taro]
 
Bara Menyn
Auction/Ocsiwn

Addewidion
Ioga - 1 Sesiwn Preifat NEU 3 Dosbarth gyda Meriel Goss
Triniaeth Adweitheg 1 awr gan Calon gyda Pheobe Partridge neu Charlotte Thorpe.
2 awr Glanhau neu ddyletswyddau Gwarchod Plant gan Anna Erben
2 awr Torri porfa / Strimio gan Lee Dibden

Gweithiau Celf a Gwrthrychau
Drych hynafol
Darn ceramig gan Audrey Richardson
Print gan Erica 
Frances George

Cerflun gan Caroline Juler
Print gan Elizabeth Haines
Llond Crêt o Gwrw Crefft, Bragwyr BluestonePromises
Private Yoga Session OR 3 classes with Meriel Goss
1hr Reflexology treatment from Calon with Pheobe Partridge or Charlotte Thorpe.
2hrs Cleaning or Nanny duties from Anna Erben
2hrs Mowing/Strimming from Lee Dibden
 
Art Works and Objects
Antique mirror
Ceramic piece by Audrey Richardson
Print by Erica Frances George
Sculpture by Caroline Juler
Print by Elizabeth Haines
Crate of Artisan beer Bluestone Brewery


Facebook event


Links/dolenau:


21/04/2017

April 29 Ebrill. Aberteifi Cardigan

outside Castle Café & Cellar Bar / tu allan i Gaffi’r Castell
Sadwrn Barlys / Barley Saturday
before the parade / cyn gorymdaith
 

 
 
 
 
Tom Gray & Mark David
Henry Sears & The Singing Village

20/04/2017

Codwr Arian Hwyl, Trefdraeth, adroddiad

Haenau o sgiliau. Sesiwn llawn hwyl ‘sgiliau ar wib’ yn yr achlysur codi arian i Croeso Teifi ddydd Gwener y Groglith. Plentyn yn dangos ffeltio nodwydd; ar y bwrdd nesaf, Claddu Gwyrdd; ar y bwrdd y tu ôl i hwnnw, straeon yn Gymraeg; yna Origami yn cael ei ddangos gan geisiwr lloches; y bwrdd olaf ar yr ochr hon i'r neuadd - dysgu Arabeg gan ferch o Gymru. Bob 20 munud canodd cloch er mwyn i bobl symud i sgiliau gwahanol os dymunent. Hefyd, roedd: datrys gwrthdaro, gwaith coed, gosod stôf goed, straeon o Gymru, a mwy.
Roedd yn arbrawf ac roedd yn gweithio.

Wedyn roedd Swper: Cyw Iâr neu ginio Syria llysieuol gyda selsig a thatws stwnsh ar gyfer y plant. Roedd y reis Pilau wedi’i addurno ag almonau tenau, cennin a chynildeb. Doug Hatton oedd y cogydd arweiniol a gyfunodd liaws o flasau, gyda help Kim ac eraill yn y gegin. Roedd y cig i gyd yn dod o gigyddion lleol, gan gynnwys pentwr o selsig a roddwyd gan Ken Davies o Grymych. Mae ein holl lysiau yn organig a lleol, o Glebelands, Aberteifi / Llandudoch. Rhoddwyd sacheidiau.
Y pwdin oedd baklava llawn dop o gnau drud a roddwyd gan Go Mango yn Aberteifi, gyda mêl, dŵr rhosod, a chynhwysion coeth gwerthfawr eraill, yr hufen yn stiff ac yn euraid gyda saffrwm a fanila go iawn. Nid oedd dim ar ôl ar y diwedd, a’r gwarged yn diflannu cyn golchi’r llestri.Links/dolenau

Fun Fundraiser for Croeso Teifi, Newport, report

Layers of skills. A fun speedskill session at the fundraiser for Croeso Teifi on Good Friday. A child teaching needle felting, next table Green Burials, one behind stories in Welsh, then Origami taught by an asylum seeker, last on this side of the hall Arabic taught by a Welsh girl. Every 20 minutes a bell rang so people could move to a different skill if they wanted. There was also: conflict resolution, woodworking, wood stove installing, Welsh stories and more. It was experimental and it worked.
 
Afterwards there was a Supper: Chicken or vegetarian Syrian dinner with sausages and mash for the children. The Pilau rice was laced with flaked almonds, leeks and subtlety.  Doug Hatton was the lead chef who combined the multitude of flavours, with the help of Kim and others in the kitchen. All our meat was from local butchers, including a pile of sausages donated by Ken Davies of Crymych. All our veg was organic and local, from Glebelands, of Cardigan/St. Dogmaels. Sacks of it was donated.
The desert was Baklava crammed with expensive nuts donated by Go Mango in Cardigan, with honey, rose water, and other high priced exquisite content, the cream was stiff and golden with saffron and real vanilla. There was nothing left at the end, the surplus vanished before the washing up.