16/01/2018

Newyddion // News


In mid December, Croeso Teifi held a celebratory party, for the family from Syria, who arrived in late November. The Reverend John Bennett played games with all the children and MP, Ben Lake, blew up the balloons. The family's children sang a song together, doing verses in turn. The family from Narberth came and their 14 year old sang a song he wrote to thank his dad for bringing them here, it was powerful and heartfelt. Cardigan school teachers and county councillors were present, also representatives from the police. There was a very warm atmosphere.

 
Yng nghanol mis Rhagfyr, cynhaliodd Croeso Teifi barti ddathlu ar gyfer y teulu o Syria, a gyrhaeddodd tua diwedd mis Tachwedd. Chwaraeodd y Parchedig John Bennett gemau gyda'r plant i gyd a chwythodd Ben Lake AS awyr i mewn i’r balwnau. Canodd plant y teulu gân gyda'i gilydd, gan gymryd tro gyda’r penillion. Daeth y teulu o Arberth a chanodd y mab 14 mlwydd oed gân a ysgrifennodd i ddiolch i'w dad am ddod â nhw yma. Roedd yn bwerus ac yn ddiffuant. Roedd athrawon yr ysgol a chynghorwyr sir yn bresennol, a chynrychiolwyr o'r heddlu hefyd. Roedd awyrgylch cynnes iawn yno.

11/11/2017

Annwyl Gefnogwyr Croeso Teifi - Dear Croeso Teifi supporters

Dear Croeso Teifi supporters,

This is to update you on what you have achieved:

We now are expecting our first family in a few weeks. They have a home and a minibus to collect them, and the team are busy making appointments for them. We are looking for a second home so that we can progress an application for a second family once we have learned any lessons from the first.
The second application should take very little time compared to the first which has taken 1 year developing support and 1 year as Croeso Teifi. 

Thank you for your incredible generosity and support.

Annwyl Gefnogwyr Croeso Teifi,

Anfonaf hwn i roi gwybod ichi ayr hyn rydych wedi'i gyflawni:

Erbyn hyn, rydym yn disgwyl ein teulu cyntaf mewn ychydig wythnosau. Mae ganddynt gartref a bws mini i'w casglu, ac mae'r tîm yn brysur yn gwneud apwyntiadau ar eu cyfer. Rydym yn chwilio am ail gartref fel y gallwn wneud cais am ail deulu unwaith y byddwn wedi dysgu unrhyw wersi o'r teulu cyntaf.
Ni ddylai'r ail gais gymryd fawr o amser o'i gymharu â'r cyntaf sydd wedi cymryd un flwyddyn o ddatblygu cymorth ac un flwyddyn fel Croeso Teifi.

Diolch ichi am eich haelioni a’ch cymorth anhygoel.
21/09/2017

Codwyd £1045.75 // £1045.75 has been raised ...

Codwyd £1045.75 i gyd ar gyfer Croeso Teifi o'r saith cyngerdd. Mynychodd 190 o bobl y gyfres ac maent wedi cefnogi yn hael iawn. Rwyf wedi rhestru isod bawb a roddodd eu hamser mor hael a dylem ddiolch yn fawr iawn i Sarah Jane am y syniad ac am ei drefnu ar fyr rybudd.

Overall £1045.75 has been raised for Croeso Teifi from the seven recitals and 190 people attended the series and have supported so genorously. I have listed everyone below who generously gave their time and we owe a big thank you to Sarah Jane for the idea and getting it up and running at such short notice.
Diolch yn fawr iawn.

25/08/2017

Croeso Teifi crosses the finishing line // Croeso Teifi yn croesi'r postyn terfyn

 
Dear Croeso Teifi supporter,
This is to let you know our progress: 

Finally we have Home Office approval (pending a few tweaks to wording) to bring one refugee family to Cardigan, with the support of Ceredigion County Council. We are soon to enter the phase of being matched with a family. When that process is complete there is a final wait of 6 weeks before they arrive.

Thank you so much for all your help and support.
 
 

Annwyl Gefnogwr Croeso Teifi,
Anfonaf hyn i roi gwybod i chi am ein cynnydd:

O’r diwedd, mae gennym gymeradwyaeth y Swyddfa Gartref (unwaith y bydd ychydig o newidiadau mân yn y geiriad) i ddod ag un teulu o ffoaduriaid i Aberteifi; gyda chefnogaeth Cyngor Sir Ceredigion. Yn fuan byddwn yn y proses o deulu addas yn cael ei ddewis. Pan fydd y broses honno wedi'i chwblhau, bydd arhosiad olaf o 6 wythnos cyn iddynt gyrraedd.


Diolch yn fawr iawn am eich holl gymorth a chefnogaeth.

20/08/2017

Cyngherddau Amser Cinio Aberteifi


yn Eglwys y Santes Fair - rhoddion i Croeso Teifi


 

Mae'r gyfres o gyngherddau haf yn Eglwys y Santes Fair yn parhau 25ain o Awst gyda'r gantores soprano Aurelija Stasiulytė. Ganed Aurelija yn Lithwania ym 1992 a dechreuodd astudio cerddoriaeth yn 8 oed. Dechreuodd ei hastudiaethau lleisiol yn Ysgol Gerdd Kaunas Juozas Gruodis lle cafodd ei henwebu fel canwr gorau ei blwyddyn. Yn 2012, bu'n astudio ym Mhrifysgol Vytautas Magnus ac yn 2014 fe aeth i Academi Cerddoriaeth a Theatr Lithwania, lle derbyniodd ei gradd baglor o dan nawdd Vladimiras Prudnikovas. Ar hyn o bryd mae hi'n astudio gyda Buddug Verona James a bydd yn dychwelyd i Lithwania ym mis Medi i barhau â'i hastudiaethau ar gyfer ei gradd Meistr.

 
Mae hi wedi perfformio rolau La Suora Zelatrice yn Suor Angelica (Academi Lithwania) Puccini, Arsamene yn Serse Handel, Dorabella yn Cosi fan tutte Mozart ac Ines yn Il Trovatore Verdi (Opera Ddinas Vilnius). Bydd Henry Ward yn cyfeilio
 
Aurelija Stasiulyte

 
 
28ain o Awst, bydd Eglwys y Santes Fair yn cyflwyno'r mezzo-soprano Ilar Rees-Davies. Mae Ilar newydd gwblhau ei hastudiaethau yn Ysgol Gerdd a Drama The Guildhall yn Llundain ac ar hyn o bryd mae'n gweithio gyda Opra Cymru ar Opera Gymraeg newydd. Mae hi hefyd yn arlunydd preswyl i Age Cymru ac yn gweithio gyda Chwmni Theatr Hijinx. 

Rhoddir rhoddion a gesglir yn y gyfres hon o gyngherddau rhad ac am ddim i brosiect Croeso Teifi, sydd â’i leoliad yn Aberteifi, i roi cartref newydd i ffoaduriaid o Syria. Treuliodd Ilar amser yng Ngwlad Belg a Berlin yn gweithio gyda ffoaduriaid ifanc o Syria, felly mae’r achos hwn yn un sy'n agos iawn at ei chalon. Bydd Jane Absalom yn cyfeilio. 
 
  
Bydd y ddau gyngerdd yn dechrau am 1yp.