02/02/2018

Croeso Teifi Update

It seems a long time since our last news update.

The first family arrived in mid-November and are settling in remarkably well. The children started school full time in January, following taster days in December and they are enjoying it.
The family’s father volunteers regularly in a café and elsewhere when he can; the mother volunteers teaching a small group Arabic, once a week. There is room for a few more if you fancy learning this fascinatingly different language*.
Members of the family have been introduced to Tambourine Tots, swimming, karate and football; visits to the wildlife park, a gig in the Cellar Bar, the school Christmas Show. They all took part in the Cardigan Lantern parade, having first made lanterns at Canolfan Byd Bychan.
Croeso Teifi has its AGM, followed by a social event, on March 6th at 7.30 pm in St Mary’s Hall. All Croeso Supporters are welcome.  The formal invite will be emailed later with all the required information.
We are looking forward to starting the process of settling a second family. Some of the team are stepping back for a break [thank you for all your work] so we welcome anyone new wanting to get involved. A second family could settle in Cardigan town or in a nearby community. Most of the funding needed for the second family is in place.
*for Arabic class contact Vicky on 07791 809 810 vickymoller@btinternet.com
Sponsorship in Wales and the UK.
There are schemes coming to fruition in Aberystwyth, Haverfordwest and many other parts of Wales. A newsletter from one scheme is attached. We receive regular invitations to meetings in London and Cardiff to discuss and share experience. If anyone wants to attend or to be kept informed of these, let Vicky know [*as above]. Otherwise here are some websites and Facebook groups to share updates and information:
Diweddariad Croeso Teifi

Mae'n sbel hir ers ein diweddariad newyddion diwethaf.

Cyrhaeddodd y teulu cyntaf yng nghanol mis Tachwedd ac maent yn ymgartrefu'n rhyfeddol o dda. Dechreuodd y plant yn yr ysgol yn llawn amser ym mis Ionawr, yn dilyn diwrnodau blasu ym mis Rhagfyr ac maen nhw’n ei mwynhau.
 
Mae tad y teulu yn gwirfoddoli yn rheolaidd mewn caffi ac mewn mannau eraill pan mae'n gallu; mae’r  fam yn dysgu Arabeg i grŵp bach yn wirfoddol, unwaith yr wythnos. Mae lle i ychydig mwy os ydych chi'n dymuno dysgu'r iaith hon sy’n gyfareddol o wahanol *.

Cyflwynwyd aelodau'r teulu i Tambourine Tots, nofio, karate a phêl-droed, ymweliadau â'r parc bywyd gwyllt, gig yn y Cellar Bar, a Sioe Nadolig yr ysgol. Cymeron nhw i gyd ran yng ngorymdaith Llusernau Aberteifi, ar ôl iddynt wneud llusernau yng Nghanolfan Byd Bychan.
 
Bydd CCB Croeso Teifi, ac yna ddigwyddiad cymdeithasol, fis Mawrth 6ed am 7.30pm yn Neuadd y Santes Fair. Bydd croeso i holl gefnogwyr Croeso Teifi. Caiff y gwahoddiad ffurfiol ei e-bostio yn ddiweddarach gyda'r holl wybodaeth ofynnol.
 
Rydym yn edrych ymlaen at ddechrau'r broses o setlo ail deulu. Mae rhai o'r tîm yn camu yn ôl am seibiant [diolch am eich holl waith] felly rydym yn croesawu unrhyw un sy'n dymuno cymryd rhan. Gallai ail deulu ymgartrefu yn nhref Aberteifi neu mewn cymuned gyfagos. Mae gennym y rhan fwyaf o'r arian sydd ei angen ar gyfer yr ail deulu.
 
* ar gyfer dosbarth Arabeg, cysylltwch â Vicky ar 07791 809 810 vickymoller@btinternet.com
 
Nawdd yng Nghymru a'r DU.

Mae cynlluniau yn dwyn ffrwyth yn Aberystwyth, Hwlffordd a llawer o rannau eraill o Gymru. Mae cylchlythyr o un cynllun ynghlwm. Rydym yn derbyn gwahoddiadau rheolaidd i gyfarfodydd yn Llundain a Chaerdydd i drafod a rhannu profiad. Os oes rhywun eisiau mynychu neu gael gwybod am y rhain, gadewch i Vicky wybod [* gweler uchod]. Fel arall, dyma rai gwefannau a grwpiau Facebook i rannu diweddariadau a gwybodaeth:
16/01/2018

Newyddion // News


In mid December, Croeso Teifi held a celebratory party, for the family from Syria, who arrived in late November. The Reverend John Bennett played games with all the children and MP, Ben Lake, blew up the balloons. The family's children sang a song together, doing verses in turn. The family from Narberth came and their 14 year old sang a song he wrote to thank his dad for bringing them here, it was powerful and heartfelt. Cardigan school teachers and county councillors were present, also representatives from the police. There was a very warm atmosphere.

 
Yng nghanol mis Rhagfyr, cynhaliodd Croeso Teifi barti ddathlu ar gyfer y teulu o Syria, a gyrhaeddodd tua diwedd mis Tachwedd. Chwaraeodd y Parchedig John Bennett gemau gyda'r plant i gyd a chwythodd Ben Lake AS awyr i mewn i’r balwnau. Canodd plant y teulu gân gyda'i gilydd, gan gymryd tro gyda’r penillion. Daeth y teulu o Arberth a chanodd y mab 14 mlwydd oed gân a ysgrifennodd i ddiolch i'w dad am ddod â nhw yma. Roedd yn bwerus ac yn ddiffuant. Roedd athrawon yr ysgol a chynghorwyr sir yn bresennol, a chynrychiolwyr o'r heddlu hefyd. Roedd awyrgylch cynnes iawn yno.

11/11/2017

Annwyl Gefnogwyr Croeso Teifi - Dear Croeso Teifi supporters

Dear Croeso Teifi supporters,

This is to update you on what you have achieved:

We now are expecting our first family in a few weeks. They have a home and a minibus to collect them, and the team are busy making appointments for them. We are looking for a second home so that we can progress an application for a second family once we have learned any lessons from the first.
The second application should take very little time compared to the first which has taken 1 year developing support and 1 year as Croeso Teifi. 

Thank you for your incredible generosity and support.

Annwyl Gefnogwyr Croeso Teifi,

Anfonaf hwn i roi gwybod ichi ayr hyn rydych wedi'i gyflawni:

Erbyn hyn, rydym yn disgwyl ein teulu cyntaf mewn ychydig wythnosau. Mae ganddynt gartref a bws mini i'w casglu, ac mae'r tîm yn brysur yn gwneud apwyntiadau ar eu cyfer. Rydym yn chwilio am ail gartref fel y gallwn wneud cais am ail deulu unwaith y byddwn wedi dysgu unrhyw wersi o'r teulu cyntaf.
Ni ddylai'r ail gais gymryd fawr o amser o'i gymharu â'r cyntaf sydd wedi cymryd un flwyddyn o ddatblygu cymorth ac un flwyddyn fel Croeso Teifi.

Diolch ichi am eich haelioni a’ch cymorth anhygoel.
21/09/2017

Codwyd £1045.75 // £1045.75 has been raised ...

Codwyd £1045.75 i gyd ar gyfer Croeso Teifi o'r saith cyngerdd. Mynychodd 190 o bobl y gyfres ac maent wedi cefnogi yn hael iawn. Rwyf wedi rhestru isod bawb a roddodd eu hamser mor hael a dylem ddiolch yn fawr iawn i Sarah Jane am y syniad ac am ei drefnu ar fyr rybudd.

Overall £1045.75 has been raised for Croeso Teifi from the seven recitals and 190 people attended the series and have supported so genorously. I have listed everyone below who generously gave their time and we owe a big thank you to Sarah Jane for the idea and getting it up and running at such short notice.
Diolch yn fawr iawn.