29/07/2018

Cardigan to sponsor a second Syrian family

It is nine months since the first Syrian family arrived to a new life in Cardigan. Fleeing war in Syria they had spent three years among the millions of refugees in Lebanon. Muhanad says ”Then we could not imagine any future for our children, now they have a future again. We are very happy and we say thank you to everyone.”

The children have many friends in school and around their home. They speak better Welsh than English so they and their friends play in Welsh together.  Their father has done work experience with a variety of businesses: a restaurant, cafe, with a carpenter, growing organic vegetables and in a charity shop. Now he has applied to college so that he can improve his practical skills to get a full time job.

Karwan spent a year in Cardigan volunteering for two charities as a translator and attending Coleg Ceredigion where he received a special award for outstanding personal achievement. He came to help us as soon as he got refugee status after fleeing Iraq and a depressing year in a UK dispersal house.  Coleg Ceredigion helped him get into Cardiff University to study his chosen branch of engineering to continue his career back in Iraq, which was his dream. Croeso Teifi, the sponsoring charity gave him a set of barber equipment. He is now working full time as a barber and saving for university.

The fact that the family and Karwen have had such a successful integration is down to the incredible understanding and warmth of people, businesses and institutions in the town. The volunteers of Croeso Teifi deliver and manage the work as a tireless and dedicated team. We also liaise with the Authorities, sit on the public partnership with the statutory bodies and liaise with the Home Office.

A new team are now planning to sponsor a second family. Anyone living in Cardigan who wishes to help should get in touch.  It will take some months as there are practical preparations and permissions to get.

Other towns or villages wishing to form a group to sponsor should get in touch. We can offer a lot of help and guidance.


Croeso Teifi will have a stand at Cardigan Agricultural Show which is on Saturday 4th August. And you will find us at Cardigan Carnival on Saturday August 11th.


Croeso Teifi Facebook page

Twitter

Aberteifi i noddi ail deulu o Syria

Mae'n naw mis ers i'r teulu cyntaf o Syria gyrraedd i ddechrau bywyd newydd yn Aberteifi. Wrth ffoi rhyfel yn Syria, roeddent wedi treulio tair blynedd ymhlith y miliynau o ffoaduriaid yn Libanus. Meddai Muhanad "Yna, doedden ni ddim yn gallu dychmygu unrhyw ddyfodol i'n plant, erbyn hyn mae ganddynt ddyfodol eto. Rydym yn hapus iawn ac yn dweud diolch yn fawr i bawb."

Mae gan y plant lawer o ffrindiau yn yr ysgol ac wrth eu cartref. Maent yn siarad Cymraeg yn well na Saesneg fel eu bod nhw a'u ffrindiau yn chwarae yn y Gymraeg gyda'i gilydd. Mae eu tad wedi gwneud profiad gwaith gydag amrywiaeth o fusnesau: bwyty, caffi, gyda saer, tyfu llysiau organig ac mewn siop elusen. Nawr mae wedi gwneud cais i'r coleg fel y gall wella ei sgiliau ymarferol i gael swydd lawn-amser.

Treuliodd Karwan flwyddyn yn Aberteifi yn gwirfoddoli i ddwy elusen fel cyfieithydd a mynychu Coleg Ceredigion lle cafodd wobr arbennig am gyflawniad personol eithriadol. Daeth i'n helpu ni cyn gynted ag y cafodd statws ffoadur ar ôl ffoi o Irac a blwyddyn ddiflas mewn tŷ gwasgaru yn y DU. Fe wnaeth Coleg Ceredigion ei helpu i fynd i Brifysgol Caerdydd i astudio ei faes dewisol o beirianneg i barhau â'i yrfa yn Irac, a dyna’i freuddwyd. Rhoddodd Croeso Teifi, yr elusen a’i noddodd, set o offer barbwr iddo. Mae bellach yn gweithio'n amser llawn fel barbwr ac yn cynilo ar gyfer prifysgol.

Mae'r ffaith bod y teulu a Karwen wedi cael eu hintegreiddio mor llwyddiannus yn ganlyniad i ddealltwriaeth a chynhesrwydd anhygoel pobl, busnesau a sefydliadau yn y dref. Mae gwirfoddolwyr Croeso Teifi yn cyflwyno a rheoli'r gwaith fel tîm diflino ac ymroddgar. Rydym hefyd yn cydweithio â'r Awdurdodau, yn eistedd ar y bartneriaeth gyhoeddus gyda'r cyrff statudol ac yn cysylltu â'r Swyddfa Gartref.

Mae tîm newydd nawr yn bwriadu noddi ail deulu. Dylai unrhyw un sy'n byw yn Aberteifi sy'n dymuno helpu gysylltu. Bydd yn cymryd rhai misoedd gan fod paratoadau a chaniatâd ymarferol i'w cael.

Dylai trefi neu bentrefi eraill sy'n dymuno ffurfio grŵp i noddi gysylltu â ni. Gallwn gynnig llawer o help ac arweiniad.

Bydd gan Croeso Teifi stondin yn Sioe Amaethyddol Aberteifi sydd ar ddydd Sadwrn 4 Awst. Ac fe ddewch chi o hyd i ni yng Ngharnifal Aberteifi ddydd Sadwrn Awst 11eg.Croeso Teifi Facebook page

Twitter