02/02/2018

Croeso Teifi Update

It seems a long time since our last news update.

The first family arrived in mid-November and are settling in remarkably well. The children started school full time in January, following taster days in December and they are enjoying it.
The family’s father volunteers regularly in a café and elsewhere when he can; the mother volunteers teaching a small group Arabic, once a week. There is room for a few more if you fancy learning this fascinatingly different language*.
Members of the family have been introduced to Tambourine Tots, swimming, karate and football; visits to the wildlife park, a gig in the Cellar Bar, the school Christmas Show. They all took part in the Cardigan Lantern parade, having first made lanterns at Canolfan Byd Bychan.
Croeso Teifi has its AGM, followed by a social event, on March 6th at 7.30 pm in St Mary’s Hall. All Croeso Supporters are welcome.  The formal invite will be emailed later with all the required information.
We are looking forward to starting the process of settling a second family. Some of the team are stepping back for a break [thank you for all your work] so we welcome anyone new wanting to get involved. A second family could settle in Cardigan town or in a nearby community. Most of the funding needed for the second family is in place.
*for Arabic class contact Vicky on 07791 809 810 vickymoller@btinternet.com
Sponsorship in Wales and the UK.
There are schemes coming to fruition in Aberystwyth, Haverfordwest and many other parts of Wales. A newsletter from one scheme is attached. We receive regular invitations to meetings in London and Cardiff to discuss and share experience. If anyone wants to attend or to be kept informed of these, let Vicky know [*as above]. Otherwise here are some websites and Facebook groups to share updates and information:
Diweddariad Croeso Teifi

Mae'n sbel hir ers ein diweddariad newyddion diwethaf.

Cyrhaeddodd y teulu cyntaf yng nghanol mis Tachwedd ac maent yn ymgartrefu'n rhyfeddol o dda. Dechreuodd y plant yn yr ysgol yn llawn amser ym mis Ionawr, yn dilyn diwrnodau blasu ym mis Rhagfyr ac maen nhw’n ei mwynhau.
 
Mae tad y teulu yn gwirfoddoli yn rheolaidd mewn caffi ac mewn mannau eraill pan mae'n gallu; mae’r  fam yn dysgu Arabeg i grŵp bach yn wirfoddol, unwaith yr wythnos. Mae lle i ychydig mwy os ydych chi'n dymuno dysgu'r iaith hon sy’n gyfareddol o wahanol *.

Cyflwynwyd aelodau'r teulu i Tambourine Tots, nofio, karate a phêl-droed, ymweliadau â'r parc bywyd gwyllt, gig yn y Cellar Bar, a Sioe Nadolig yr ysgol. Cymeron nhw i gyd ran yng ngorymdaith Llusernau Aberteifi, ar ôl iddynt wneud llusernau yng Nghanolfan Byd Bychan.
 
Bydd CCB Croeso Teifi, ac yna ddigwyddiad cymdeithasol, fis Mawrth 6ed am 7.30pm yn Neuadd y Santes Fair. Bydd croeso i holl gefnogwyr Croeso Teifi. Caiff y gwahoddiad ffurfiol ei e-bostio yn ddiweddarach gyda'r holl wybodaeth ofynnol.
 
Rydym yn edrych ymlaen at ddechrau'r broses o setlo ail deulu. Mae rhai o'r tîm yn camu yn ôl am seibiant [diolch am eich holl waith] felly rydym yn croesawu unrhyw un sy'n dymuno cymryd rhan. Gallai ail deulu ymgartrefu yn nhref Aberteifi neu mewn cymuned gyfagos. Mae gennym y rhan fwyaf o'r arian sydd ei angen ar gyfer yr ail deulu.
 
* ar gyfer dosbarth Arabeg, cysylltwch â Vicky ar 07791 809 810 vickymoller@btinternet.com
 
Nawdd yng Nghymru a'r DU.

Mae cynlluniau yn dwyn ffrwyth yn Aberystwyth, Hwlffordd a llawer o rannau eraill o Gymru. Mae cylchlythyr o un cynllun ynghlwm. Rydym yn derbyn gwahoddiadau rheolaidd i gyfarfodydd yn Llundain a Chaerdydd i drafod a rhannu profiad. Os oes rhywun eisiau mynychu neu gael gwybod am y rhain, gadewch i Vicky wybod [* gweler uchod]. Fel arall, dyma rai gwefannau a grwpiau Facebook i rannu diweddariadau a gwybodaeth: