01/03/2017

codi arian hwyl // fun fundraiser Ebrill 14 April Manylion / details

5.30 - 7.30 Skill Exchange
Power woodwork
Arabic
Sort IT out (computer and phone surgery)
Felting art
Welsh stories
Install renewables
Conflict resolution
Origami
Dog training
Green burial
Price: £10 to surf the skills of your choice - Concessions available
six x 20 minutes sessions, or spend longer at fewer.

7.30 Dinner
Eastern style and Welsh dinners + bar + background music £11

8.15 Auction led by BBC commentator Kim Thomas
Some of the fabulous prizes to go under the hammer:
Painting by Keone
Replica bird made of natural materials by FForest Felt
Holistic massage from Karen Kildegard
Two course meal for two at Newport Canteen
Two course meal for two at Llys Meddyg
MOT at Newport Garage
Case of Bluestone beer (artisan brewery)
Colourful tree from Ty Rhos Trees
Cranial sacral therapy from Simon Whitehead
Yoga at woodland retreat Felinganol
Holiday near Newport with hot-tub

Raffle: prizes include NomNom chocolate

Raising money for commmunity sponsored settlement:
a welcome for Syrian families in Cardigan


click on photo to see larger

5.30 - 7.30 Cyfnewidfa Sgiliau
Gwaith coed gydag offer pŵer
Arabeg
Trin TG (meddygfa i’r cyfrifiadur a’r ffôn)
Crefftau ffeltio
Straeon Cymraeg
Gosod ynni adnewyddadwy a byw arno
Datrys gwrthdaro
Origami
Hyfforddi cŵn
Claddu gwyrdd
Pris: £10 i geisio'r sgiliau o'ch dewis - Gostyngiadau ar gael.
Chwech o sesiynau 20 munud, neu dreulio mwy o amser ar lai ohonynt.
 
7.30 Cinio
Ciniawau gyda blas y Dwyrain ac o Gymru + bar £11
8.15 Ocsiwn gyda chyflwynydd y BBC Kim Thomas
Dyma rai o'r gwobrau gwych i fynd o dan y morthwyl:
Paentiad gan Keone
Aderyn wedi’i wneud o ddeunyddiau naturiol gan Ffeltiau Fforest
Tylino cyfannol gan  Karen Kildegard
Pryd o fwyd dwy saig i ddau yn y Canteen,Trefdraeth
Pryd o fwyd dwy saig i ddau y Llys Meddyg
MOT yn Garej Trefdraeth
Casyn o gwrw Bluestone (bragdy grefftwr)
Coeden liwgar oddi wrth Dŷ Rhos
Therapi sacrol cranial gan Simon Whitehead
Ioga yn encil coetir Felinganol
Gwyliau ger Trefdraeth gyda thwb poeth

Rafl: gwobrau yn cynnwys siocled NomNom
 

Codi arian ar gyfer setlo dan nawdd cymunedol:
croeso i deuluoedd o Syria yn Aberteifi

No comments:

Post a Comment