29/07/2018

Cardigan to sponsor a second Syrian family

It is nine months since the first Syrian family arrived to a new life in Cardigan. Fleeing war in Syria they had spent three years among the millions of refugees in Lebanon. Muhanad says ”Then we could not imagine any future for our children, now they have a future again. We are very happy and we say thank you to everyone.”

The children have many friends in school and around their home. They speak better Welsh than English so they and their friends play in Welsh together.  Their father has done work experience with a variety of businesses: a restaurant, cafe, with a carpenter, growing organic vegetables and in a charity shop. Now he has applied to college so that he can improve his practical skills to get a full time job.

Karwan spent a year in Cardigan volunteering for two charities as a translator and attending Coleg Ceredigion where he received a special award for outstanding personal achievement. He came to help us as soon as he got refugee status after fleeing Iraq and a depressing year in a UK dispersal house.  Coleg Ceredigion helped him get into Cardiff University to study his chosen branch of engineering to continue his career back in Iraq, which was his dream. Croeso Teifi, the sponsoring charity gave him a set of barber equipment. He is now working full time as a barber and saving for university.

The fact that the family and Karwen have had such a successful integration is down to the incredible understanding and warmth of people, businesses and institutions in the town. The volunteers of Croeso Teifi deliver and manage the work as a tireless and dedicated team. We also liaise with the Authorities, sit on the public partnership with the statutory bodies and liaise with the Home Office.

A new team are now planning to sponsor a second family. Anyone living in Cardigan who wishes to help should get in touch.  It will take some months as there are practical preparations and permissions to get.

Other towns or villages wishing to form a group to sponsor should get in touch. We can offer a lot of help and guidance.


Croeso Teifi will have a stand at Cardigan Agricultural Show which is on Saturday 4th August. And you will find us at Cardigan Carnival on Saturday August 11th.


Croeso Teifi Facebook page

Twitter

Aberteifi i noddi ail deulu o Syria

Mae'n naw mis ers i'r teulu cyntaf o Syria gyrraedd i ddechrau bywyd newydd yn Aberteifi. Wrth ffoi rhyfel yn Syria, roeddent wedi treulio tair blynedd ymhlith y miliynau o ffoaduriaid yn Libanus. Meddai Muhanad "Yna, doedden ni ddim yn gallu dychmygu unrhyw ddyfodol i'n plant, erbyn hyn mae ganddynt ddyfodol eto. Rydym yn hapus iawn ac yn dweud diolch yn fawr i bawb."

Mae gan y plant lawer o ffrindiau yn yr ysgol ac wrth eu cartref. Maent yn siarad Cymraeg yn well na Saesneg fel eu bod nhw a'u ffrindiau yn chwarae yn y Gymraeg gyda'i gilydd. Mae eu tad wedi gwneud profiad gwaith gydag amrywiaeth o fusnesau: bwyty, caffi, gyda saer, tyfu llysiau organig ac mewn siop elusen. Nawr mae wedi gwneud cais i'r coleg fel y gall wella ei sgiliau ymarferol i gael swydd lawn-amser.

Treuliodd Karwan flwyddyn yn Aberteifi yn gwirfoddoli i ddwy elusen fel cyfieithydd a mynychu Coleg Ceredigion lle cafodd wobr arbennig am gyflawniad personol eithriadol. Daeth i'n helpu ni cyn gynted ag y cafodd statws ffoadur ar ôl ffoi o Irac a blwyddyn ddiflas mewn tŷ gwasgaru yn y DU. Fe wnaeth Coleg Ceredigion ei helpu i fynd i Brifysgol Caerdydd i astudio ei faes dewisol o beirianneg i barhau â'i yrfa yn Irac, a dyna’i freuddwyd. Rhoddodd Croeso Teifi, yr elusen a’i noddodd, set o offer barbwr iddo. Mae bellach yn gweithio'n amser llawn fel barbwr ac yn cynilo ar gyfer prifysgol.

Mae'r ffaith bod y teulu a Karwen wedi cael eu hintegreiddio mor llwyddiannus yn ganlyniad i ddealltwriaeth a chynhesrwydd anhygoel pobl, busnesau a sefydliadau yn y dref. Mae gwirfoddolwyr Croeso Teifi yn cyflwyno a rheoli'r gwaith fel tîm diflino ac ymroddgar. Rydym hefyd yn cydweithio â'r Awdurdodau, yn eistedd ar y bartneriaeth gyhoeddus gyda'r cyrff statudol ac yn cysylltu â'r Swyddfa Gartref.

Mae tîm newydd nawr yn bwriadu noddi ail deulu. Dylai unrhyw un sy'n byw yn Aberteifi sy'n dymuno helpu gysylltu. Bydd yn cymryd rhai misoedd gan fod paratoadau a chaniatâd ymarferol i'w cael.

Dylai trefi neu bentrefi eraill sy'n dymuno ffurfio grŵp i noddi gysylltu â ni. Gallwn gynnig llawer o help ac arweiniad.

Bydd gan Croeso Teifi stondin yn Sioe Amaethyddol Aberteifi sydd ar ddydd Sadwrn 4 Awst. Ac fe ddewch chi o hyd i ni yng Ngharnifal Aberteifi ddydd Sadwrn Awst 11eg.Croeso Teifi Facebook page

Twitter

10/05/2018

News and Human Cargo at Theatr Mwldan


The first Syrian family in Cardigan are happy and settling in well. The parents volunteer and are learning English fast, and Maes Glas Football team has a new goal keeper!

Would you like to help welcome a second family? If so please get in touch. We will need a range of skills from befriending to teaching English to parents or children, to keeping everyone organised!

We are also seeking any Arabic speakers with a little time to spare.

 
We will be at Theatr Mwldan on the evening of Human Cargo if you would like to come and talk to us and find out moreThe show incorporates local stories of (inward and outward) migration, which form part of the Parallel Lives project: http:// thetransportsproduction.co.uk/ parallel-lives where you can see that historic and modern-day stories from around Cardigan have been included and will be part of the show on the night.

Newyddion a "Human Cargo" Theatr Mwldan

Mae'r teulu cyntaf o Syria yn Aberteifi yn hapus ac yn ymgartrefu'n dda. Mae'r rhieni yn gwirfoddoli ac yn dysgu Saesneg yn gyflym, ac mae gan dîm pêl-droed Maes Glas geidwad gôl newydd!

Hoffech chi helpu i groesawu ail deulu? Os felly, cysylltwch â ni. Bydd arnom angen ystod o sgiliau o gyfeillio i addysgu Saesneg i rieni neu blant, i gadw pawb mewn trefn! Rydym hefyd yn chwilio am unrhyw siaradwyr Arabeg gydag ychydig o amser i'w sbario.

Byddwn ni yn Theatr Mwldan ar noson ‘Human Cargo’ os hoffech chi ddod i siarad â ni a chael mwy o wybodaeth

Mae’r adroddwr stori a’r cantor Matthew Crampton yn cyflwyno addasiad newydd o’i lyfr clodfawr Human Cargo: Stories & Songs of Emigration, Slavery and Transportation. Yn gydweithrediad ysbrydoledig, mae’n uno Matthew ag enw mawr cerddoriaeth draddodiadol America sef Jeff Warner. Gyda’i gilydd byddant yn taflu goleuni newydd ar ymfudiad dynol, gan roi llais i’r bobl ar y llongau caethweision a’r cychod ymfudo ac, yn hanfodol, yn fframio pwnc llosg yr oes sydd ohoni gan ddefnyddio hanes a dynoliaeth. Bydd pob perfformiad hefyd yn cynnwys straeon a ymchwilir yn lleol, fel rhan o brosiect Parallel Lives. Disgwyliwch noson yn llawn difyrrwchMae’r sioe yn ymgorffori straeon lleol am fudo (i mewn ac allan), sy’n ffurfio rhan o brosiect Parallel Lives: http:// thetransportsproduction.co.uk/ parallel-lives
gwelwch fod straeon hanesyddol a modern o Aberteifi a’r cyffiniau wedi eu cynnwys a byddant yn rhan o’r sioe ar y noson.


archebu / book04/03/2018

Taking action to bring refugee families together/ Gweithredu i aduno teuluoedd o ffoaduriaid at ei gilydd.

Dear Croeso Teifi Supporters,

As a Charity Croeso Teifi aims to provide aid to refugees and to work with other organisations sharing our charitable purposes. To this end I would like to bring your attention to the Amnesty initiative to take action in helping to bring refugee families together.

There is a Private Members' Bill on refugee family reunion that will have it's second reading in the House of Commons on March 16th 2018.

Could you urge your MP to attend the debate on 16th march and support the bill?

If so please go to link below to send your MP an email and find further information:

The bill seeks to: 
   *Expand the criteria of who qualifies as a 'family member' of a refugee;
   *Give child refugees in the UK the right to sponsor their family members to join them under the refugee family reunion rules;
   *Reintroduce legal aid for refugee family reunion applications, which stopped in 2013.

The bill, introduced by Angus MacNeil MP, is co-sponsored by a cross-party group of MPs who feel the current refugee family reunion rules are too restrictive.

To take action and help change the current situation go to:

I apologise for sending this to those who may have already taken action.
Thanks,
Best wishes,
Sally
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annwyl Gefnogwyr Croeso Teifi,
 
Yn ei rôl fel Elusen, mae Croeso Teifi yn anelu at ddarparu cymorth i ffoaduriaid a gweithio gyda sefydliadau eraill sy'n rhannu ein dibenion elusennol. I'r perwyl hwn hoffwn dynnu’ch sylw at fenter Amnest i weithredu i helpu i ddod â theuluoedd o ffoaduriaid yn ôl at ei gilydd.

Mae Mesur Aelodau Preifat ar aduno teuluoedd o ffoaduriaid a fydd yn cael ei ail ddarlleniad yn Nhŷ'r Cyffredin 16eg mis Mawrth 2018.

A allech chi annog eich AS i fynychu'r ddadl ar 16eg o Fawrth ac i gefnogi'r mesur?

Os felly, ewch i'r ddolen isod i anfon e-bost at eich AS a dod o hyd i ragor o wybodaeth:Mae'r mesur yn ceisio:
  * Ehangu meini prawf am bwy sy'n gymwys fel 'aelod o'r teulu' i ffoadur;
  * Rhoi hawl i ffoaduriaid sy’n blant yn y DU noddi aelodau o’u teuluoedd i ymuno â nhw o dan reolau aduno teuluoedd o ffoaduriaid;
  * Dod yn ôl â chymorth cyfreithiol ar gyfer ceisiadau aduno teuluoedd o ffoaduriaid, a beidiodd yn 2013.

Mae'r mesur, a gyflwynwyd gan Angus MacNeil AS, yn cael ei gyd-noddi gan grŵp trawsbleidiol o ASau sy'n teimlo bod y rheolau am aduno teuluoedd o ffoaduriaid yn rhy gyfyngol.

I weithredu a helpu i newid y sefyllfa bresennol ewch i:

Ymddiheuraf am anfon hyn at y rhai sydd efallai wedi gweithredu eisoes.
Diolch,
Dymuniadau gorau
Sally
 
 

02/02/2018

Croeso Teifi Update

It seems a long time since our last news update.

The first family arrived in mid-November and are settling in remarkably well. The children started school full time in January, following taster days in December and they are enjoying it.
The family’s father volunteers regularly in a café and elsewhere when he can; the mother volunteers teaching a small group Arabic, once a week. There is room for a few more if you fancy learning this fascinatingly different language*.
Members of the family have been introduced to Tambourine Tots, swimming, karate and football; visits to the wildlife park, a gig in the Cellar Bar, the school Christmas Show. They all took part in the Cardigan Lantern parade, having first made lanterns at Canolfan Byd Bychan.
Croeso Teifi has its AGM, followed by a social event, on March 6th at 7.30 pm in St Mary’s Hall. All Croeso Supporters are welcome.  The formal invite will be emailed later with all the required information.
We are looking forward to starting the process of settling a second family. Some of the team are stepping back for a break [thank you for all your work] so we welcome anyone new wanting to get involved. A second family could settle in Cardigan town or in a nearby community. Most of the funding needed for the second family is in place.
*for Arabic class contact Vicky on 07791 809 810 vickymoller@btinternet.com
Sponsorship in Wales and the UK.
There are schemes coming to fruition in Aberystwyth, Haverfordwest and many other parts of Wales. A newsletter from one scheme is attached. We receive regular invitations to meetings in London and Cardiff to discuss and share experience. If anyone wants to attend or to be kept informed of these, let Vicky know [*as above]. Otherwise here are some websites and Facebook groups to share updates and information:
Diweddariad Croeso Teifi

Mae'n sbel hir ers ein diweddariad newyddion diwethaf.

Cyrhaeddodd y teulu cyntaf yng nghanol mis Tachwedd ac maent yn ymgartrefu'n rhyfeddol o dda. Dechreuodd y plant yn yr ysgol yn llawn amser ym mis Ionawr, yn dilyn diwrnodau blasu ym mis Rhagfyr ac maen nhw’n ei mwynhau.
 
Mae tad y teulu yn gwirfoddoli yn rheolaidd mewn caffi ac mewn mannau eraill pan mae'n gallu; mae’r  fam yn dysgu Arabeg i grŵp bach yn wirfoddol, unwaith yr wythnos. Mae lle i ychydig mwy os ydych chi'n dymuno dysgu'r iaith hon sy’n gyfareddol o wahanol *.

Cyflwynwyd aelodau'r teulu i Tambourine Tots, nofio, karate a phêl-droed, ymweliadau â'r parc bywyd gwyllt, gig yn y Cellar Bar, a Sioe Nadolig yr ysgol. Cymeron nhw i gyd ran yng ngorymdaith Llusernau Aberteifi, ar ôl iddynt wneud llusernau yng Nghanolfan Byd Bychan.
 
Bydd CCB Croeso Teifi, ac yna ddigwyddiad cymdeithasol, fis Mawrth 6ed am 7.30pm yn Neuadd y Santes Fair. Bydd croeso i holl gefnogwyr Croeso Teifi. Caiff y gwahoddiad ffurfiol ei e-bostio yn ddiweddarach gyda'r holl wybodaeth ofynnol.
 
Rydym yn edrych ymlaen at ddechrau'r broses o setlo ail deulu. Mae rhai o'r tîm yn camu yn ôl am seibiant [diolch am eich holl waith] felly rydym yn croesawu unrhyw un sy'n dymuno cymryd rhan. Gallai ail deulu ymgartrefu yn nhref Aberteifi neu mewn cymuned gyfagos. Mae gennym y rhan fwyaf o'r arian sydd ei angen ar gyfer yr ail deulu.
 
* ar gyfer dosbarth Arabeg, cysylltwch â Vicky ar 07791 809 810 vickymoller@btinternet.com
 
Nawdd yng Nghymru a'r DU.

Mae cynlluniau yn dwyn ffrwyth yn Aberystwyth, Hwlffordd a llawer o rannau eraill o Gymru. Mae cylchlythyr o un cynllun ynghlwm. Rydym yn derbyn gwahoddiadau rheolaidd i gyfarfodydd yn Llundain a Chaerdydd i drafod a rhannu profiad. Os oes rhywun eisiau mynychu neu gael gwybod am y rhain, gadewch i Vicky wybod [* gweler uchod]. Fel arall, dyma rai gwefannau a grwpiau Facebook i rannu diweddariadau a gwybodaeth: